Kwaliteit onderscheidt!


Kwaliteit is de juiste dingen doen en de dingen juist doen. Bij Logopedie Lieke ben je verzekerd van:

  • een goede bereikbaarheid (zowel telefonisch als via e-mail)
  • vast aanspreekpunt en een persoonlijke benadering
  • ruime ervaring en kennisbevordering op regelmatige basis
  • een goede samenwerking met andere disciplines


Logopedie Lieke is lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en DTL-gecertificeerd. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Door middel van gerichte bij- en nascholing houd ik mijn kennis en vaardigheden optimaal op peil om je adequaat van je logopedische klachten af te helpen.

 

Continuïteit


Als praktijk doe ik mijn best om zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het wel eens voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, door ziekte, bijscholing of andere verplichtingen. In overleg bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Mocht het onverhoopt zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden, dan krijg je de oefeningen en adviezen mee zodat je tot de volgende afspraak thuis kunt oefenen. Wanneer ik langer dan 3 weken afwezig ben, wordt de behandeling overgenomen door een vervangend logopedist tenzij anders overeengekomen.

 

Privacy


Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Sinds deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.
Logopedie Lieke hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich aan de vernieuwde privacywetgeving. Het reglement kun je hier bekijken.

 

WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst)


In deze wet zijn de rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener vastgelegd die voortvloeien uit de overeenkomst tot een geneeskundige behandeling. De wet is van toepassing op alle handelingen op het gebied van de geneeskunst, dat wil zeggen alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. De WGBO stelt aan de logopedist een aantal verplichtingen, maar de cliënt heeft een informatie- en medewerkingsplicht.

De belangrijkste verplichtingen die gesteld worden aan de logopedist zijn:

 

  • Informatieplicht:
   De logopedist verstrekt informatie die de cliënt nodig heeft om zelf op een verantwoorde manier beslissingen te kunnen nemen over zijn of haar gezondheid. Deze informatie is afgestemd op (het niveau van) de cliënt.

 

  • Toestemmingsvereiste:
   Voor iedere geneeskundige behandeling is de toestemming van de cliënt vereist. De cliënt kan deze toestemming alleen geven als hij of zij goed geïnformeerd is (zie informatieplicht).

 

  • Dossierplicht:
   De logopedist is verplicht een dossier bij te houden met daarin gegevens over de cliënt zoals de gezondheid van de cliënt, de uitgevoerde verrichtingen en relevante overige gegevens.

 

  • Bewaarplicht:
   Het logopedisch dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij chronische ziekten).

 

  • Vernietiging:
   De logopedist is verplicht het dossier te vernietigen, binnen 3 maanden na het verzoek van de cliënt en na 15 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd.

 

  • Geheimhoudingsplicht:
   Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage of kopie van gegevens aan anderen dan de cliënt, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt is verkregen.

 

  • Recht op inzage in het logopedisch dossier:
   De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage in zijn of haar logopedisch dossier.

 

  • Privacybescherming bij overdracht van gegevens:
   Een logopedist neemt kennis van gegevens die vertrouwelijk van aard zijn; hiermee moet zorgvuldig omgegaan worden (conform wetgeving; zie toestemmingsvereiste).

 

Beroepscode


Het bestaan van een beroepscode is een teken van professionalisering. De beroepsgroep is in staat om te laten zien hoe het professionele handelen er - naar haar idee - behoort uit te zien. Door het professionele handelen in een code te beschrijven, bevestigen de beroepsbeoefenaren hun identiteit. Zij laten daarmee zien wie zij willen zijn en wat anderen van hen mogen verwachten. In die zin past een code dan ook goed in de huidige aandacht voor transparantie en de eis verantwoording af te leggen. De code geeft immers criteria waaraan het professionele handelen getoetst kan worden. Hier vind je de beroepscode voor logopedisten.

 

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld


Sinds juli 2013 is het wettelijk verplicht om een meldcode te hanteren wanneer er vermoedelijk sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds januari 2019 is het wettelijk verplicht om naast de herziende meldcode 2017, een afwegingskader toe te passen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ik moet een geïmplementeerd stappenplan hanteren bij aanwijzingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Aan de hand van het afwegingskader wordt duidelijk of een melding van vermoedens omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling daadwerkelijk nodig is. Op deze wijze ben ik in staat om verantwoordelijk om te gaan met de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook kan ik adequaat hulp bieden aan cliënten. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld. De meldcode die ik hanteer is daarop gebaseerd en is hier terug te vinden.

 

Klachten


Ik hoop dat mijn logopedische hulp aan jouw wensen voldoet. Heb je klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vind ik het fijn dat je dat bespreekt.
Komen we er samen niet uit, dan kun je met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet Wkkgz.

De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopedie Lieke volgt deze klachtenregeling. In de wachtkamer kun je informatie over de klachtenregeling vinden. Je kunt deze ook hier downloaden.

 

 

Logo NVLFLogo Kwaliteitsregister ParamediciLogo DTL-Proof